Jak przyznawana jest pokojowa Nagroda Nobla – pierwszy etap

www.hpbj-online.pl

Nominacje do pokojowej Nagrody Nobla przyznawanej w danym roku można nadsyłać od września roku poprzedniego do pierwszego lutego w roku jej wręczenia.

Często jednak zdarza się tak, że kandydatury zgłoszone po tym terminie, w wypadku gdy powód był niezależny od zgłaszającego, także są brane pod uwagę.

Jednakże rozważa się je dopiero w kolejnym roku.

Po otrzymaniu wszystkich kandydatur Norweski Komitet Noblowski ocenia działania kandydatów i przygotowuje krótką listę, na której jest zazwyczaj maksymalnie trzydzieści nazwisk i przedstawia ją doradcom Komitetu.

Owymi doradcami są profesorowie uniwersytetów norweskich biegli w dziedzinach związanych z pokojową Nagrodą Nobla, a także dyrektor i dyrektor naukowy Norweskiego Instytutu Noblowskiego.

Doradcy mają wówczas kilka miesięcy na sporządzenie odpowiednich raportów, w których zawarte będą opinie na temat kandydatów.

Komitet czasem także zwraca się o podobne raporty do ekspertów, którzy nie są doradcami Komitetu.

Następnie członkowie Komitetu debatują nad kandydatami z krótkiej listy.